FRI – tiltak for ofre for menneskehandel

Prosjekt Fri er et lavterskeltilbud til ofre for menneskehandel og tvangsprostitusjon.

Vi ønsker å bidra til å styrke dem som har vært utsatt for menneskehandel på deres vei ut av en tvangssituasjon, og gir bistand avhengig av den enkeltes behov. Vi jobber etter "hjelp til selvhjelp"-prinsippet, og kan bistå både kvinner og menn.

Vi tilbyr blant annet:

• Samtale og veiledning
• Støtte og oppfølging ï kontakt med politi, bistandsadvokater, Nav og andre instanser
• Støtte og oppfølging før, under og etter rettsaker
• Støtte i en eventuell asylsak
• Hjelp i forhold til rettigheter, skole og helse
• Aktiviteter og hjemmebesøk
• Informasjon om menneskehandelspørsmål

Vi samarbeider tett med andre i hjelpeapparatet og offentlige instanser som politi, Utekontakten, krisesentre, Rosahjelpen, Nav og bistandsadvokater.

Alle berørte eller interesserte kan kontakte Fri.
Vi har taushetsplikt!

Prosjekt Fri er finansiert med prosjektmidler på prostitusjonfeltet fra Justisdepartementet.