Meny

 

St. Olavs Orden til Aage Müller-Nilssen

Publisert dato:  31.01.2005

Aage Müller-Nilssen får ordenen for sin humanitære innsats, etter sitt virke som generalsekretær gjennom 24 år.

Prest og tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Aage Müller-Nilssen er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han får ordenen for sin humanitære innsats, etter sitt virke som generalsekretær gjennom 24 år. Han er fortsatt i arbeid som prest og seniorkonsulent i organisasjonen.

I anbefalingen som er undertegnet av biskop Gunnar Stålsett, justisminister Odd Einar Dørum og styreleder Berit Wenaas heter det bl.a. at det er få innen kirken som har betydd så mye på det sosialetiske område som Aage Müller-Nilssen. Hans innsats går langt ut over kirkens rom. Også i samfunnsdebatten har han vært et sterkt talerør for de svake i samfunnet og han har gjennom et vedvarende engasjement og stor innsats bidratt til å endre samfunnets holdninger til svake grupper.

I sin tid som generalsekretær ledet han organisasjonen mot et sterkt og tydelig engasjement på ”gatenivå”.

Aage Müller-Nilssen representerer profesjonalitet og nytenkning, og han har bidratt til å gi begrepet diakoni et profesjonelt innhold. Hans linje har vært at god hjelp setter krav til kunnskaper, erfaring og vilje til nytenkning.
Han har også bidratt til aktivt å fornye frivillighetsarbeidet i Norge. Hans arbeid har bidratt til å synliggjøre det som nå kalles ”den tredje sektor”, frivillige og ideelle organisasjoner som driver sosialt arbeid uten å være profitt-basert. Dette har vist og utvidet mulighetene til bruk av frivillige både i storbyen Oslo og flere andre norske byer.

Organisatorisk har vært en ”imperiebygger”.  I hans tid som generalsekretær gikk Kirkens Bymisjon gjennom en formidabel vekst og utvikling. Da han tiltrådte i 1974 hadde organisasjonen 150 ansatte og 10 virksomheter. 25 år senere var det 1200 ansatte og 900 frivillige medarbeidere. Han har også ledet etableringen av nye bymisjonsstiftelser i 10 av de største byene i Norge.

I sin ledelse har Aage Müller-Nilssen markert seg ved å slippe ildsjeler til og gi dem mye rom. Medarbeidere har fått stor tillit og mye ansvar.
Under Aage Müller-Nilssens ledelse var det viktig for Kirkens Bymisjon å beholde og utvikle evnen til å raskt å kunne fange opp nye grupper og hjelpebehov som samfunnsutviklingen ga opphav til – samt å kunne handle raskt når nye behov dukket opp.

Aage Müller-Nilssen har også vært sentral i oppbyggingen og styrkingen av Kirkens Bymisjons internasjonale kontakter knyttet til bl.a. sykehusdrift i Jerusalem, diakonal kompetansebygging i Den serbisk ortodokse kirke, bistandsprosjekter i Malawi og vennskapsarbeid med grupper i Guatemala.

Müller-Nilssen representerer et lederskap og en innsats som har skapt omfattende sosial og diakonla hjelpeinnsats for mannge mennesker som samfunnet lett kan glemme og overse. Samtidig har denne diakonale innsatsen sammen med nyutviklende kirkelig arbeid i Bymisjonssenteret , og med gateprester bidratt sterkt til å senke kirkens dørstokker og gjøre dem mer åpen og lyttende til mennesker som trenger hjelp.