Meny

 

”RESEPT 2006” for eldreomsorgen i Norge

Publisert dato:  07.09.2005

Anbefalinger fra Kirkens Bymisjon ved Statsministerens besøk på Skovheim Allsenter i Oslo, onsdag 7. september 2005.

1. Det forebyggende arbeidet bør styrkes – ikke reduseres.
Vi mener at tilbud om eldresenter for alle bør lovfestes.
Det er behov for møtesteder for eldre der tilbudet ikke er behovsprøvd. De eldre trenger å vite at det finnes åpne eldresentre når arbeidslivet ikke lenger fyller hverdagen, og  når ektefelle eller nære venner blir borte. Flere og flere forebyggende tiltak legges ned. Dette er dårlig langsiktig økonomi. 
Erfaringene våre fra Skovheim, og andre eldresentre er at godt forebyggende arbeid, med tilbud om ernæringsrik kost , sosialt fellesskap, og systematisk oppfølgende arbeid bidrar til at den enkelte kan fortsette å bo i egen bolig. Kuttes dette tilbudet vil etterspørselen etter tyngre  tjenester raskt øke.

2. Respekter eldres behov for hjelp.
Behovet og ikke ressurstilgangen bør avgjøre hvilke hjelpetilbud den enkelte får. Når eldre opplever at de har behov for hjelp, må hjelpen være der! Det er ikke lett for dagens eldre å få øye på hvilke rettigheter de har - og du skal ha mye ressurser for å  kreve din rett. Alt for ofte ser vi at det er pengene som styrer ”behovet,” enten det gjelder tilbudet om hjelp i hjemmet eller tilbud om sykehjemsplass. Det er nødvendig med et høyt observasjonssnivå.

3. Styrk ressursgrunnlaget for sykehjemmene.
Mye av ansvaret som tidligere var på sykehus, er nå overført til sykehjemmene.  Den enkelte sykehjemsbeboer har nå gjennomsnittlig fire diagnoser, og gjennomsnittlig liggetid på sykehjem er redusert til under to år.
Ca 75% av inneliggende beboere på sykehjem er personer med demens. I Oslo er bare bare16% av plassene tilrettelagt for demente.
Beboerne er sykere enn før.
Situasjonen må tas på alvor med økte ressurser.

4. Gi rom for kultur og frivillighet.
Eldre skal leve – ikke bare overleve!
Fokuser på hva innholdet på sykehjem skal være,  ikke bare på behovet for et tilstrekkelig antall plasser.  Vi ønsker at Kirkens Bymisjons spennende erfaringer med målrettet bruk av kultur- og frivilligarbeid løftes frem og gis en faglig legitimitet.
Sats på frivillig innsats uavhengig av de økonomiske rammebetingelsene. Frivillighet har egenverdi og er et nødvendig supplement for å styrke den enkeltes nettverk, trivsel og livskvalitet. Kultur mer enn underholdning! Den er  viktig element i vår helhetlige behandlingstankegang. Utfoldelse for den enkelte bruker må derfor være en legitim behandlingsstrategi.

5. Gi frivillige organisasjoner  styrke  til å utføre sine tjenester.
Gi frivillige organisasjoner forutsigbare rammer som gjør det mulig å jobbe godt i et langsiktig perspektiv.

God stabil drift er lønnsom – en fordel for brukere, ansatte og pårørende . Stadige reduksjoner i rammebetingelser eller skifter av leverandører av tjenestene er ressurskrevende og rammer tilbudene.

6. Skap attraktive arbeidsplasser i eldreomsorgen
Vi kan utvikle en eldreomsorg der det er attraktivt for fagfolk å jobbe. Eldres diagnoser og behandling bør være like høyt prioritert som i andre pasientgrupper. Våre eldre fortjener å møte faglig kompetanse på sykehjem og i hjemmetjenester.
Alle sykehjem bør ha obligatorisk fagkompetanse på huset med bla. lege, fysioterapeut, pleie- og omsorgsarbeidere, prest osv. Slik styrkes fagfeltet og tilbudet.

Helen Bjørnøy
Generalsekretær

Anne Marie Johansen
Avdelingsdirektør Avdeling aldring og kultur