Meny

 

Statsbudsjett med gode tendenser – men viktige tiltak mangler fortsatt

Publisert dato:  13.10.2009

Kirkens Bymisjon er positiv til at regjeringen satser på fattigdomsbekjempelse og tiltak for eldre og rusavhengige i forslaget til statsbudsjett for 2010. Men fortsatt vegrer regjeringen seg for å øke sosialhjelpssatsene til et anstendig nivå og gå inn for en helhetlig, sosial boligpolitikk. Og opptrappingen på rusfeltet er ikke sterk nok til å møte de store utfordringene.

Fattigdom:
- Kirkens Bymisjon er glad for regjeringens satsing på å bekjempe fattigdom, blant annet gjennom å trappe opp bostøtteordningen og øke støtten til kvalifiseringsprogrammet. Satsing på arbeidsmarkedstiltak er også et bra tiltak mot fattigdom, sier generalsekretær Sturla Stålsett i en kommentar.

- Men vi ser fortsatt ingen signaler om at regjeringen vil definere en nasjonal minstestandard for sosialhjelp til SIFOs anbefalte nivå. Stønad i kvalifiseringsprogrammet burde løftes til 3G. Dessuten savner vi tiltak som gjør tannhelseutgiftene overkommelige for folk flest, og særlig for dem som trenger det mest, sier Stålsett.

Tiltak for eldre:
Kirkens Bymisjon mener at regjeringens forslag om å bygge 2500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger er positivt og nødvendig i forhold til den store økningen av eldre i årene fremover. Det er også gledelig at det foreslås å øke bevilgningene til forskning og kompetansebygging i eldresektoren. Kirkens Bymisjon forventer at økte kommunale inntekter gir rom for bedre forebyggende arbeid overfor eldre og muligheten for å innfri verdighetsgarantien.

Bolig:
Den allerede innførte opptrappingen av bostøtteordningen videreføres. Dette er positivt for mange vanskeligstilte. Kompensasjonen for bortfallet av loven om husleieregulering vil gjøre overgangsfasen enklere for en del av de som rammes. Kirkens Bymisjon registrerer også at Husbanken får en liten økning på budsjettet, og at det boligsosiale kompetansetilskuddet er tilbake på 2008-nivå.

- Men vi ønsker at regjeringen våger å satse på en helhetlig, sosial boligpolitikk. Boligmarkedet ekskluderer mange, og statsbudsjettet bærer ikke bud om at regjeringen ønsker en regulering av markedet og en storstilt satsing på boliger som er tilgjengelig for mennesker med dårlig råd, sier Stålsett.

Rusfeltet:
Styrkingen av rusfeltet på 150 millioner kroner som et ledd i opptrappingsplanen på rusfeltet, er et skritt i riktig retning. Økningen er likevel slett ikke nok for å løse de mange og vanskelige utfordringene på feltet. Kirkens Bymisjon mener at regjeringen gjør rett i å styrke den tverrfaglige, spesialiserte behandlingen, og vi er glad for videreføringen av det nystartede tiltaket 24SJU. Dessuten liker organisasjonen at regjeringen understreker verdien av samarbeidet mellom offentlige myndigheter og ideell sektor.

Barnehager:
Regjeringen foreslår å bedre finansieringen av private barnehager. Dette vil føre til en økt likestilling med offentlige barnehager, noe Kirkens Bymisjon er fornøyd med.

Kommuneøkonomi og forebygging:
Kirkens Bymisjon forventer at bedring av kommuneøkonomien fører til styrking av det forebyggende arbeidet. Her er behovet stort, både overfor barn, unge og eldre.

 

Publisert: 13.10.2009