Meny

 

Ikke ulovlig med helsetiltak for papirløse

Publisert dato:  30.01.2009

-Vi vurderer det ikke som ulovlig å opprette et helsetiltak for papirløse migranter. Alle har rett til helse, med eller uten papirer. Det har dekning både i menneskerettigheter og i norsk lov, sier generalsekretær Sturla Stålsett.

Etter at Kirkens Bymisjons planer om å opprette et helsetilbud til papirløse migranter ble kjent, har flere kritikere hevdet at det slikt tilbud vil være i strid med norsk lov. Kirkens Bymisjons ledelse avviser dette.

-          Lovtekster som forbyr bidrag til forlengelse av ulovlig opphold vil ikke gjelde et åpent helsetilbud. I europeisk sammenheng finnes det så vidt vi vet ingen dokumentasjon på sammenheng mellom helsetilbud og forlenget opphold blant papirløse.

-          Under arbeidet med den nye utlendingsloven i Stortinget har et tverrpolitisk flertall uttalt at det skal være anledning for humanitære organisasjoner til å yte bistand til folk som er uten lovlig opphold. Her er Kirkens Bymisjon blant de som er spesielt nevnt.

-          Norske kommuner har plikt til å gi helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen.

-     FNs barnekonvensjon som er tatt inn i norsk lovverk gir alle barn uansett status rett til skole og helse-tjenester.

I en kommentar skriver professor og faglærer i utlendingsrett Kristian Andenæs:
Både norsk helselovgivning, for eksempel pasientrettighetsloven, og internasjonale menneskerettigheter gir mennesker i nød en ubetinget rett til helsehjelp. Kirkens Bymisjon, og mange helsearbeidere, har derfor påtatt seg å yte en bistand som vi er pliktige til å gi, men som norske myndigheter forsøker å avgrense seg fra, i strid med nasjonale regler som de dels selv har gitt og dels internasjonale menneskerettigheter som de har gitt sin tilslutning til.

Bred støtte
En rekke organisasjoner har meldt sin støtte til Kirkens Bymisjons initiativ om helsesenter for papirløse. Det gjelder bl.a

Det gjelder blant annet Den norske legeforening, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Landsforeningen for Hjerte og lungesyke (LHL), Leger uten grenser, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Mellomkirkelig råd, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

Flere av disse vil være aktive samarbeidspartnere når helsetiltaket er etablert.