Meny

 

Krever bedre beskyttelse av barn

Publisert dato:  13.06.2007

Forum for Barnekonvensjonen overleverte barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem et opprop der de krever større innsats fra Regjeringen for å sikre barn økt beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Kirkens Bymisjon er blant de omkring 36 organisasjonene som står bak oppropet.

Forum for Barnekonvensjonen arbeider for at norske myndigheter skal overholde forpliktelsene fra FNs barnekonvensjon. Det er enighet om at volden som rammer barn i Norge er skjult, tabubelagt og hemmeligholdt, og at det er mangel på ansvarlige voksne som tør å se og melde fra om overgrep, både blant folk flest og i det offentlige hjelpeapparatet. Fredag 5. juni overrakte FFB derfor et opprop der de krever handling på 10 punkter:

1. Staten skal beskytte barn i Norge mot vold og seksuelle overgrep
2. Alle voksne har et ansvar for å beskytte barn mot vold og seksuelle overgrep
3. Barn som blir utsatt for vold og overgrep i Norge må bli tatt på alvor
4. Barn som blir utsatt for vold og overgrep må få økt rettssikkerhet
5. Vi krever økt kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn
6. Vi trenger handlekraftige instanser og flere fagfolk til å gi utsatte barn behandling.
7. Vold og overgrep mot barn må forebygges på alle plan.
8. Vi krever bedre rutiner for å avdekke og registrere vold og overgrep mot barn
9. Vi krever økt tilsyn med de instanser som har ansvaret og omsorgen for barn.
10. Norge har forpliktelser ut over landegrensene

Gjennomslag i bystyret
Medlem av Oslo bystyre og tidligere leder av Redd Barnas Norgesprosjekt, Marianne Borgen, fremmet nylig et personlig forslag for bystyret og fikk gjennomslag for følgende vedtak:

1. Byrådet bes ta inititativ til et forsknings-/utredningsprosjekt som kan gi informasjon om i hvilket omfang barn utsettes for vold i familien og hvilken type vold barn utsettes for.
2. Byrådet bes med utgangspunkt i FN-studie (UN-violence study on children) ta initiativ til konsultasjoner med barn og unge basert på deres erfaringer med vold i hjemmet. Målet skal være å fremskaffe kunnskap om hvordan barn opplever å være vitne til og/eller direkte ofre for vold i familien, og hva som skal til for å komme ut av voldelige situasjoner.
3. Byrådet bes kartlegge kunnskap og kompetanse om seksuelle overgrep og vold mot barn og unge blant de som er ansatt av eller jobber for Oslo kommune, og som gjennom arbeidet er i direkte kontakt med barn og unge. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en konkret plan for rekruttering, opplæring og kompetansehevende tiltak. Helse- og sosialkomiteen holdes orientert om arbeidet.
4. Byrådet bes påse at det i alle bydeler utarbeides handlingsplaner med konkrete sett av virkemidler som sikrer hjelp og støtte til barn utsatt for vold av nære voksne. Planene forelegges de respektive bydelsutvalg. Helse- og sosialkomiteen holdes orientert om arbeidet.