Meny

 

Enøyd fattigdomsprofil i statsbudsjettet

Publisert dato:  05.10.2007

- Vi ser gode tiltak og tendenser i regjerings forslag til statsbudsjett. Men fattigdomspolitikken er fortsatt ”enøyd”.  Nesten all vesentlig satsing mot fattigdom handler fortsatt om å få folk i arbeid. Her er det lite som virkelig monner for de fleste som over tid sliter med lav inntekt, sier generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon.

Greit nok, men ikke visjonært.

Regjeringen har satt av 336 millioner til økt satsing mot fattigdom. Godt over halvparten er øremerket ”kvalifiseringsprogrammet” som skal gi vanskeligstilte midlertidig arbeid. Det er også satt av midler til økt bostøtte for folk i kvalifisering, og tiltak for rusavhengige.
- Dette er gode og viktige tiltak, og vi ser at arbeidslinja nå favner flere med bl.a. tiltaksgaranti for langtidsledige. Men fortsatt mangler grepene som imøtekommer de mange som aldri kan komme inn i vanlig lønnsarbeid, men som likevel kan ha en aktiv hverdag, sier Stålsett.

Regjeringen nøler også fortsatt med å gjøre det grundige løftet i sosialstøtten som kunne ført mange ut av fattigdom.
- En kraftig satsing på bostøtte i et krevende boligmarked ville også ha monnet langt bedre enn tallene vi ser i dette budsjettet, sier bymisjonslederen. 
Det nye tilskuddet på 10 millioner kroner for brukerorganisasjoner og dialogarbeid mot fattigdom er et godt grep.

Noe forebygging
På det forebyggende feltet mener Kirkens Bymisjon det er uheldig at regjeringen ikke har satt av penger til å utrede en egen lov om ungdoms rettigheter, slik flere organisasjoner har ønsket og krevd. Likevel legger vi merke til at regjeringen lover å løfte forebyggende tiltak blant barn og unge høyt på dagsordenen i tiden som kommer. Regjeringen har også sendt ut et rundskriv til alle kommuner, med oppfordring om at øremerkede midler til forebyggende ungdomstiltak brukes til nettopp dette. Disse signalene kommer vi til å forfølge.

Kirkens Bymisjon merker seg også som positivt i det nye budsjettet at
regjeringen ønsker å øke antall frivilligsentraler .

Gledelig for eldreomsorgen
I eldreomsorgen er det gledelig at det skal gis investeringstilskudd til 12000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 2008-2015, og at tilrettelegging for demente skal prioriteres.

En planlagt nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem er også på trappene, i forhold til varslet behov for å øke legedekningen ved sykehjem med 50 prosent. Kirkens Bymisjon har lenge argumentert for å styrke legetjenesten ved sykehjemmene.

Det skal også iverksettes et treårige nordisk utviklingsprogram for personer med minoritetsspråklige med demens.

Ny kontakttelefon for eldre utsatt for vold får statsstøtte, og det skal i 2008 iverksettes en flerårig informasjons- og opplysningskampanje for brukere og pårørende. Kirkens Bymisjon hilser alle disse tiltakene velkommen.

Integrering og forebygging blant innvandrere
Kirkens Bymisjon merker seg også gode integreringstiltak blant mennesker med innvandrerbakgrunn:
Utdanning, språkløftet og styrking av elever med minoritetsbakgrunn er viktige tiltak, og det er derfor bra at dette feltet er styrket. Det er også satt av 58 millioner kroner til barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer og 32 millioner til styrking av krisesentrene.

Vi merker oss også en tydelig og styrket satsing mot tvangsekteskap, blant annet gjennom botilbud til unge som trenger et midlertidig bosted, 10 millioner til holdningsskapende arbeid, samt etablering av ”integreringsattacheer”. Regjeringen setter også av midler til holdningsendring i arbeidet mot kjønnslemlestelse.

Kirken Bymisjon mener det burde blitt satset mer på frivillig arbeid som bidrar til deltakelse og inkludering, arbeidet mot diskriminering i politiet og leieboligtilbud til personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Kirkens Bymisjon mener også at minoritetshelse er viet altfor liten oppmerksomhet i handlingsplanen. Vi savner en mer helhetlig politikk med tilhørende satsing. Helse for innvandrere er mye mer enn fravær av tvang og vold samt hiv/aids.