Meny

 

Ryddig budsjett i snaut format

Publisert dato:  06.10.2006

Forslaget til statsbudsjett 2007 rydder opp i flere ordninger og rutiner på det sosiale området, og viser retninger for ny politikk på deler av omsorgssektoren. Ledelsen i Kirkens Bymisjon mener likevel at viljen til økonomisk satsing burde været betydelig større.

I en pressemelding fredag kritisterte bymisjonsledelsen den svake satsingen for de som har minst blant de fattige i Norge. Bare 5% økning av minstesatsen for livsopphold er ingen satsing, sier generalsekretær Sturla Stålsett.

Det er likvel grunn til å ha forventinger til budsjettet opplegg for å få utsatte grupper i arbeid. De såkalte "kvalifiseringsprogrammene" (tidligere kalt velferdskontrakter) kan føre mange sosialhjelpsmottakere tilbake i arbeid over tid. Kirkens Bymisjon tolker dette som en noe rausere "arbeidslinje" enn vi har sett til nå, men understreker at den også bør utvides til å gjelde folk som ikke kan yte i en arbeidssituasjon, men som har behov for å delta i f.eks sosiale aktiviteter.

Forsiktig satsing på russektor
Opptrappingsplanen på rusfeltet har fått en ramme på 50 millioner kroner. Dette er heller ikke et format som var forventet i forhold til løfter i Soria Moria-erklæringen. Store midler er kanalsiert gjennom helseforetakene og sykehusene, men uten øremerking til russektoren er det fare for at midlene ikke når fram til f.eks rusbehandlingsinstitusjoner som er "underleverandører" i spesialisthelsetjenesten.

Ingen ny boligpolitikk
I regjeringens boligsatsing er det tatt gode grep for å omorganisere deler av bostøtteordningen.  Det ser likevel ikke ut til å ligge an til endringer og utvikling i selve boligpolitikken. Bare små beløp er avsatt til oppfølging av bostedsløse, det er lite satsing på flere utleieboliger, inkludering av vanskeligstilte i bomiljøer og sosial boligbygging. Ingen tilskuddsordninger ser ut til å øke.

Ikke økning på sykehjemsatsing
Budjsettforslaget viser ikke økning i sykehjemssatsingen.  En samlet pott som fordeles på omsorg/sykehjem kan bli utsatt for innbyrdes fordelingsstrid.