Meny

 

Krever høyere sosialsatser

Publisert dato:  23.06.2006

OPPROP FRA WORKSHOP OM LANGTIDS SOSIALKLIENTER OG HELSE
Arrangert av Aksjon Sofasliter´n og Batteriet - Kirkens Bymisjon i Oslo

14. juni ble det avholdt et seminar om hvordan det å være langtidsmottakere av sosialstøtte påvirker helsesituasjon. Temaet ble belyst av forskere fra Gruppe for Inkluderende Velferd ved Høgskolen i Oslo og fra Universitetet i Oslo og av mennesker som har egen erfaring i å være sosialklient over lang tid.

En av konklusjonene fra forskningen viser at langtidsmottakere av sosialhjelp har dårligere helse enn både uføretrygdede og befolkningen generelt.

I forlengelsen av dette seminaret ble det avholdt en workshop hvor temaet ble drøftet videre. Sosialtjenestelovens intensjon er at sosialhjelp skal være en korttidshjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Virkeligheten viser at svært mange blir mottagere av sosialhjelp over mange år. Sannsynligheten for forverring av helsen er da stor.

Deltakerne på denne workshopen forventer at sosialklienters tilværelse og helse tas på alvor. Vi fremmer følgende krav:
• Livsoppholdssatsene er så lave at de dekker ikke kostnadene til livsopphold. Satsene må reguleres i samsvar med SIFO’s satser.

• Det må settes en begrensning på hvor lenge en person skal kunne motta livsopphold fra sosialtjenesten. Etter 6 måneder må andre tiltak med lønn eller stønad inntre. Dette må NAV-reformen ta høyde for.

• Det må forskes mer på årsakssammenhengene mellom det å være langtidsmottaker av sosialhjelp og helseproblemer. Det må forskes mer på hvorvidt sosialklientenes helseplager forverres

• I den videre prosessen med NAV-reformen må det etableres arbeidsgrupper med brukermedvirkning som har fokus på hvordan NAV-reformen kan bidra til at sosialklienters helseproblemer tas på alvor.
 
        Oslo, den 23.06.06

Aksjon Sofasliter’n
Kirkens Bymisjon Oslo
Velferdsalliansen
Slumstasjonen, Frelsesarmeen
Stiftelsen Retretten
Fellesaksjonen mot fattigdom
Veien blir til
Total Rehab
Psykoterapisenter mot mobbing
Stiftelsen Rettferd for taperne

 Kontakt: Liv Serine Helgesen; Aksjon Sofasliter’n,  liv.s.helgesen@c2i.net
 Kai-Rune Myhrer, Leder av Batteriet-Kirkens Bymisjon Oslo, tlf 48 204 204