Meny

 

Brev til statsråd om økt diskrimineringsvern

Publisert dato:  11.03.2006

Behov for bedre diskrimineringsvern – hensynet til rusavhengige m.fl.

Vi viser til den nylig presenterte doktoravhandlingen av Heidi Mork Lomell, der hun slår fast at overvåkningskameraer benyttes til å sile ut mennesker som er uønsket i kjøpesentre m.m. på grunn av rusavhengighet eller annen synlig helsemessig eller sosial belastning.

Videre viser vi til informasjon på likestillings- og diskrimineringsombudets hjemmesider, der vi ser at ombudet har henvendt seg til departementet ut fra den vurderingen at lovverket som skal beskytte mot diskriminering er ufullstendig og bør gjennomgås.

I denne forbindelse vil Kirkens Bymisjon peke på våre erfaringer fra arbeidet med rusavhengige som i en årrekke har fortalt historier om diskriminering. Hvis en er rusavhengig, eller hvis noen mener at en ser rusavhengig eller prostituert eller potensielt kriminell ut, risikerer en å bli nektet tilgang til områder eller goder som den generelle befolkningen tar som en selvfølge. Gårdeiere, servitører, ekspeditører eller vektere kan mene seg berettiget til å bortvise mennesker, nekte dem servering eller sørvis, ut fra slike vurderinger. Ofte bygger denne vurderingen på et førsteinntrykk av personen, uten mer inngående kjennskap til det mennesket som blir avvist.

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker opplever respekt, rettferdighet og omsorg. Dette er verdier som har lite til felles med den praksisen som er beskrevet ovenfor. Vi vil derfor be departementet om å ta slike erfaringer som her er beskrevet på alvor i arbeidet med en oppdatert diskrimineringslovgivning. Grunnprinsippet må være at når noen åpner et lokale for allmenn tilgang, et serveringssted, en forretning eller annet, så skal det nettopp være for alle. Dersom mennesker ikke begår ulovlige handlinger på et slikt sted, skal de ha rett til å bli behandlet som folk. Det må være betydelig raushet for menneskelig mangfold i det offentlige rom, selv om dette rommet rent juridisk eies av en privat gårdeier. Når de som besøker et slikt tilbud har problemer med rusavhengighet eller annet, kan vi ikke akseptere at dette gir noen anledning til å diskriminere vedkommende av den grunn. Derfor ber vi med dette departementet se til at vi får et lovverk som tydelig viser at denne typen diskriminering er uakseptabel og ulovlig.


Med vennlig hilsen
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO


Johannes Heggland
Konstituert Generalsekretær