Meny

 

Ulik og tilfeldig helsehjelp

Kirkens Bymisjon mener at Helse- og omsorgsdepartementets forslag til nye forskrifter i forbindelse med samhandlingsreformen er i konflikt med menneskerettigheter og helsepersonells yrkesetikk.

Publisert dato:  13.10.2011

Kirkens Bymisjon har nå oversendt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med Samhandlingsreformen – forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kirkens Bymisjon mener at retten til helsehjelp for personer som oppholder seg ulovlig eller kortvarig i riket ikke ivaretas i forskriftene.

Basert på erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter, som Bymisjonen driver i samarbeid med Røde Kors, opplever Bymisjonen at helsehjelpen som praktiseres i dag for denne gruppen er svært ulik og til dels tilfeldig. Dette kan skyldes tolkning av regelverket og /eller mangelfull finansiering av den hjelpen som ytes.

Det forstås av forslaget til nye forskrifter at ansatte i helse og omsorgstjenesten skal opptre som portvokter for hvem som skal få hvilken helsehjelp. Selv om det kanskje ikke er hensikten vil en slik tilsynelatende rangering av mennesker som trenger helsehjelp undergrave respekten for menneskerettighetene og helsepersonells yrkesetiske retningslinjer i og med at en setter økonomi og innvandringspolitiske hensyn foran å hjelpe et menneske med behov for helsehjelp.

Kirkens Bymisjon foreslår følgende endringer:

  • Personer uten gyldig oppholdsstatus får rett til nødvendig helsehjelp i både kommune- og spesialisthelsetjeneste.
     
  • En refusjonsordning for dekning av egenandel for gruppen opprettes, samt refusjonsordning slik at behandlende institusjon / behandler får dekket utgifter for behandling.
     
  • Barn uten regulært opphold får rett til fastlege. Informasjonskampanje rettet mot helsepersonell om utvidede helserettigheter til gruppen og allerede eksisterende rettigheter (som barns rettigheter).
     
  • Informasjon til målgruppen selv om rettigheter og helsepersonells absolutte taushetsplikt, slik at de tør oppsøke hjelp.

Les hele høringssvaret her.